ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 ส.ค.59 ถึงวันที่ 8 ส.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : TSU OPEN HOUSE ปีการศึกษา 2560
 
     

มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ ส่วนงานราชการ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ TSU OPEN HOUSE เพื่อการรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

           โครงการ TSU OPEN HOUSE เพื่อการรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่จะเปิดรับในปีการศึกษา 2560 ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรต่างๆ โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในภาคใต้ เข้าร่วมโครงการ