ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 (จบ ปวส.)
การรับสมัครฯ เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3
 
การรับสมัครฯ เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 กลับหน้าหลัก

1. การรับนิสิต ป.ตรี ปี 3 วิธีโควตา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566  (สถานะโครงการ : เสร็จสิ้นโครงการ)

2. การรับนิสิต ป.ตรี ปี 3 วิธีพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566 (สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์)

3. การรับนิสิต ป.ตรี ปี 3 วิธีทั่วไป หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

(สถานะโครงการ : ปิดรับสมัคร และอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัคร)

4. การรับนิสิต ป.ตรี ปี 3 วิธีพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

สมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2566 ที่ admission.tsu.ac.th