ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ปริญญาตรี ปี 1 ภาคปกติ (TCAS)
TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565
องค์ประกอบและค่าร้อยละของหลักสูตร_TCAS3
 
TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565 กลับหน้าหลัก

1โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2565

2. โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม ประจำปีการศึกษา 2565

3. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

4. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

 

สมัครออนไลน์  วันที่  9  ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565