ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ปริญญาตรี ปี 1 ภาคปกติ (TCAS)
TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565
TCAS รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา ปีการศึกษา 2565
TCAS รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2565
 
TCAS รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2565 กลับหน้าหลัก

เอกสารประชาสัมพันธ์การรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 TCAS รอบที่ 3 Admission  ปีการศึกษา 2565

1. เอกสารประชาสัมพันธ์ TCAS รอบที่ 3 Admission 

2. องค์ประกอบและค่าร้อยละของหลักสูตร รอบที่ 3 Admission