ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ติดต่อภารกิจรับนิสิต/คณะต่าง ๆ
ติดต่อ/แผนที่
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ(สำหรับครูแนะแนว)
คณะศึกษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
คณะวิศวกรรมศาตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
 
ติดต่อ/แผนที่ กลับหน้าหลัก

 ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

โทรศัพท์ 074-317608,  074-317600 ต่อ 7107, 7110, 7112,

โทรสาร 074-317628

ระบบรับสมัคร 

e-mail : admission.tsu2560@gmail.com

facebook ภารกิจรับนิสิต ม.ทักษิณ ,

pagefacebook ภารกิจการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ