ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ปริญญาตรี ปี 1 ภาคสมทบ
การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคสมทบ
 
การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคสมทบ กลับหน้าหลัก

1. การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 ภาคสมทบ หลักสูตร รป.บ.การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ปีการศึกษา 2566 (สถานะ : อยู่ระหว่างการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2566)

2. การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 ภาคสมทบ หลักสูตร น.บ.นิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

(สถานะ : อยู่ระหว่างการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2566)

3. การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 ภาคสมทบ หลักสูตร รป.บ.การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ปีการศึกษา 2566 

4. การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 ภาคสมทบ หลักสูตร น.บ.นิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

สมัครออนไลน์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2566 
ที่ admission.tsu.ac.th