074-317608, 074-317600 ต่อ 7112 admission.tsu2560@gmail.com

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 25 ในโครงการ "เลือกแนวทาง...วางอนาคต" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 22-23 ธันวาคม ภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 25
ในโครงการ "เลือกแนวทาง...วางอนาคต" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.
ภาพบรรยากาศภายในวันงานและนักเรียนที่เข้ามาเยี่ยมชมบูธ