หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

-- เปิดรับสมัคร 27 ตุลาคม - 27 ธันวาคม 2566 --

          มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1. คุณสมบัติทั่วไป

        1.1  เป็นผู้มีความประพฤติดี

        1.2  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

        1.3 กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (สำหรับกลุ่มเรียนวันจันทร์ - วันศุกร์) หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (สำหรับกลุ่มเรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)

2. จำนวนรับ

        2.1 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ กลุ่มเรียน วันจันทร์ วันศุกร์    จำนวนรับ 50 คน

        2.2 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ กลุ่มเรียน วันเสาร์ วันอาทิตย์ (Block Courseจำนวนรับ 50 คน

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

         พิจารณาจากผลการเรียนและเอกสารการสมัครและการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ

4. กำหนดการรับสมัคร

        4.1 สมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 27 ธันวาคม 2566

        4.2 ชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2566

        4.3 ส่งหลักฐานเข้าระบบรับสมัครออนไลน์    ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 29 ธันวาคม 2566

        4.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 17 มกราคม 2567

        4.5 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 มกราคม 2567

        4.6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก    วันที่ 1 กุมภาพันธ์

        4.7 ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดโครงการรับนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์  ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 (Click)

สมัครออนไลน์ (Click)