หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

-- เปิดรับสมัคร 27 ตุลาคม - 27 ธันวาคม 2566 --

          มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1. คุณสมบัติทั่วไป

        1.1  เป็นผู้มีความประพฤติดี

        1.2  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

        1.3 กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (สำหรับกลุ่มที่เปิดรับบุคคลทั่วไป) หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (สำหรับกลุ่มที่เปิดรับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน)

2. จำนวนรับ

        2.1 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคพิเศษ กลุ่มเรียน วันจันทร์ วันศุกร์ (รับบุคคลทั่วไป)    จำนวนรับ 80 คน

        2.2 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคพิเศษ กลุ่มเรียน วันเสาร์ วันอาทิตย์(Block Course) (รับบุคคลทั่วไป)จำนวนรับ 60 คน

        2.3 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคพิเศษ กลุ่มเรียน วันเสาร์ วันอาทิตย์(Block Course) (รับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน)    จำนวนรับ 40 คน

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

         พิจารณาจากผลการเรียนและเอกสารการสมัครและการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ

4. กำหนดการรับสมัคร

        4.1 สมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 27 ธันวาคม 2566

        4.2 ชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2566

        4.3 ส่งหลักฐานเข้าระบบรับสมัครออนไลน์    ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 29 ธันวาคม 2566

        4.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 17 มกราคม 2567

        4.5 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 มกราคม 2567

        4.6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก    วันที่ 1 กุมภาพันธ์

        4.7 ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดโครงการรับนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 (Click)

สมัครออนไลน์ (Click)