1. บธ.บ.การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 (ปิดรับสมัคร)

-- เปิดรับสมัคร 1 กันยายน - 25 ธันวาคม 2566 --

รับสมัครนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 (จบ ปวส.)

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

วิธีโควตา เปิดรับสมัคร วันที่ 1 กันยายน - 13 พฤศจิกายน 2566
วิธีพิเศษ เปิดรับสมัคร วันที่ 1 กันยายน - 25 ธันวาคม 2566
รายละเอียดการรับสมัคร บริหารธุรกิจบัณฑิต การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ภาคพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2567 [click] 

มหาวิทยาลัยทักษิณประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาคพิเศษ หลักสูตร บธ.บ.การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2567

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป            
      1.1 กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชาการตลาด/ การจัดการทั่วไป / การบัญชี / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์ / ภาษาต่างประเทศธุรกิจ / การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ / การจัดการธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล
      1.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม จำแนกตามวิธีการรับ  ดังนี้            
          (1)วิธีโควตา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 
          (2)วิธีพิเศษ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00        
      1.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี
      1.4 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2. จำนวนรับ
      หลักสูตรบธ.บ.การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ ภาคพิเศษ (Block Course)
กลุ่มเรียน วันเสาร์ - อาทิตย์ จำนวนรับรวม 100 คน จำแนกตามวิธีการรับ ดังนี้    
     2.1 วิธีโควตา จำนวนรับ 50 คน
     2.2 วิธีพิเศษ จำนวนรับ 50 คน
หมายเหตุ หากจำนวนผู้เรียนต่ำกว่า 50 คนต่อห้อง ขอสงวนลิขสิทธิ์ไม่เปิดการเรียนการสอน และจะนำผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไปเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

        3.1 วิธีโควตา พิจารณาคัดเลือกจากผลการเรียน และเอกสารการสมัคร
       3.2 วิธีพิเศษ  พิจารณาคัดเลือกจากผลการเรียน เอกสารการสมัคร และการสอบสัมภาษณ์

4. เวลาเรียน
        ภาคพิเศษ กลุ่มเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ (Block Course) เวลา 08.00 – 17.00 น. 

5. การสมัคร

     5.1 วิธีโควตา (พิจารณาจากเอกสารการสมัครโดยไม่มีการสอบสัมภาษณ์/ข้อเขียน)

(1) สมัครออนไลน์ผ่าน website : http://entrance.tsu.ac.th/ โดยเลือกโครงการที่ต้องการสมัคร
กรอกข้อมูลการสมัคร บันทึกข้อมูล และยืนยันการสมัคร ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 13 พฤศจิกายน 2566

(2) พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าสมัคร และชำระเงินผ่านช่องทาง Mobile banking หรือ Internet banking (เท่านั้น) ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 14 พฤศจิกายน 2566

          การชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครต้องชำระเงินให้ถูกต้องตามช่องทางที่ระบุไว้เท่านั้น หากชำระเงิน
ผิดช่องทาง ระบบจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าได้ชำระเงินแล้วหรือไม่ ซึ่งอาจทำให้ผู้สมัครเสียสิทธิ์ในการสมัครและการคัดเลือกได้ และเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องตรวจสอบผลการชำระเงินค่าสมัครในระบบภายหลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว
3 วันทำการ ทั้งนี้ ค่าสมัครจำนวน 370 บาท ไม่สามารถขอรับคืนได้ทุกกรณี

(3) ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดตามข้อ 7 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (เท่านั้น) ไม่รับเอกสารผ่านช่องทางอื่น โดยให้บันทึกเป็นไฟล์ PDF ตามที่ระบุในระบบรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่
1 กันยายน – 1
5 พฤศจิกายน 2566

(4) การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลของผู้สมัคร สามารถแก้ไขข้อมูลได้จนกว่าจะชำระเงินค่าสมัคร และส่งหลักฐานเข้าระบบรับสมัครเรียบร้อย หรือก่อนหมดเขตส่งหลักฐานการสมัคร (กรณีที่สถานะยังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นถูกต้อง) และเมื่อสถานะการสมัครเปลี่ยนแปลงเป็นถูกต้อง ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้อีก

     5.2 วิธีพิเศษ (สอบสัมภาษณ์)

(1) สมัครออนไลน์ผ่าน website : http://entrance.tsu.ac.th/ โดยเลือกโครงการที่ต้องการสมัคร
กรอกข้อมูลการสมัคร บันทึกข้อมูล และยืนยันการสมัคร ระหว่างวันที่ 1 กันยายน –25 ธันวาคม 2566

(2) พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าสมัคร และชำระเงินผ่านช่องทาง Mobile banking หรือ Internet banking (เท่านั้น) ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 26 ธันวาคม 2566

          การชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครต้องชำระเงินให้ถูกต้องตามช่องทางที่ระบุไว้เท่านั้น หากชำระเงิน
ผิดช่องทาง ระบบจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าได้ชำระเงินแล้วหรือไม่ ซึ่งอาจทำให้ผู้สมัครเสียสิทธิ์ในการสมัครและการคัดเลือกได้ และเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องตรวจสอบผลการชำระเงินค่าสมัครในระบบภายหลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว
3 วันทำการ ทั้งนี้ ค่าสมัครจำนวน 370 บาท ไม่สามารถขอรับคืนได้ทุกกรณี

(3) ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดตามข้อ 7 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (เท่านั้น) ไม่รับเอกสารผ่านช่องทางอื่น โดยให้บันทึกเป็นไฟล์ PDF ตามที่ระบุในระบบรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่
1 กันยายน – 27 ธันวาคม
2566

(4) การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลของผู้สมัคร สามารถแก้ไขข้อมูลได้จนกว่าจะชำระเงินค่าสมัคร และส่งหลักฐานเข้าระบบรับสมัครเรียบร้อย หรือก่อนหมดเขตส่งหลักฐานการสมัคร (กรณีที่สถานะยังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นถูกต้อง) และเมื่อสถานะการสมัครเปลี่ยนแปลงเป็นถูกต้อง ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้อีก


-- วิธีโควตา เปิดรับสมัคร วันที่ 1 กันยายน - 13 พฤศจิกายน 2566 --

-- วิธีพิเศษ เปิดรับสมัคร วันที่ 1 กันยายน - 25 ธันวาคม 2566 --