074-317608, 074-317600 ต่อ 7112 admission.tsu2560@gmail.com

3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคปกติ (ปวส.)

-- เปิดรับสมัคร 1 กันยายน - 25 ธันวาคม 2566 --

รับสมัครนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 (จบ ปวส.) ภาคปกติ
รายละเอียดการรับสมัครวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคปกติ (ปวส.) [click] 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

1.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50

1.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี
1.4 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 2. จำนวนรับ

                   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                   จำนวน 20 คน
                        วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์             จำนวน 20 คน
                        วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์           จำนวน 20 คน 

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

     3.1 พิจารณาคัดเลือกจากผลการเรียนและเอกสารการสมัคร
      3.2 สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ


4. เวลาเรียน 

                    ภาคปกติ กลุ่มเรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. 

5. การสมัคร

(1) สมัครออนไลน์ผ่าน website : http://entrance.tsu.ac.th/ โดยเลือกโครงการที่ต้องการสมัคร
กรอกข้อมูลการสมัคร บันทึกข้อมูล และยืนยันการสมัคร ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 25 ธันวาคม 2566

(2) พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าสมัคร และชำระเงินผ่านช่องทาง Mobile banking หรือ Internet banking (เท่านั้น) ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 26 ธันวาคม 2566

          การชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครต้องชำระเงินให้ถูกต้องตามช่องทางที่ระบุไว้เท่านั้น หากชำระเงินผิดช่องทาง ระบบจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าได้ชำระเงินแล้วหรือไม่ ซึ่งอาจทำให้ผู้สมัครเสียสิทธิ์ในการสมัครและการคัดเลือกได้ และเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องตรวจสอบผลการชำระเงินค่าสมัครในระบบภายหลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว 3 วันทำการ ทั้งนี้ ค่าสมัครจำนวน 370 บาท
ไม่สามารถขอรับคืนได้ทุกกรณี

(3) ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดตามข้อ 6 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (เท่านั้น) ไม่รับเอกสารผ่านช่องทางอื่น โดยให้บันทึกเป็นไฟล์ PDF ตามที่ระบุในระบบรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่
1 กันยายน – 27 ธันวาคม
2566

(4) การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลของผู้สมัคร สามารถแก้ไขข้อมูลได้จนกว่าจะชำระเงินค่าสมัคร และส่งหลักฐานเข้าระบบรับสมัครเรียบร้อย หรือก่อนหมดเขตส่งหลักฐานการสมัคร (กรณีที่สถานะยังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นถูกต้อง) และเมื่อสถานะการสมัครเปลี่ยนแปลงเป็นถูกต้อง ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้อีก