4. การรับนิสิต ป.ตรี ปี 3 วิธีพิเศษ ครั้งที่ 2

-- เปิดรับสมัคร 1  - 15 กุมภาพันธ์ 2567 --

มหาวิทยาลัยทักษิณประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาคพิเศษ โดยวิธีพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี

1.3 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 2. คุณสมบัติเฉพาะสาขาและจำนวนรับ  

หลักสูตร/สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

จำนวนรับ

(คน)

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

 

1. บธ.บ.การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ ภาคพิเศษ
(
Block Course) กลุ่มเรียนวันเสาร์–อาทิตย์

1. กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาวิชาการตลาด / การจัดการทั่วไป / การบัญชี / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์ / ภาษาต่างประเทศธุรกิจ / การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ / การจัดการธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00

60

2. บช.บ.การบัญชี ภาคพิเศษ
(กลุ่มเรียนวันจันทร์–ศุกร์ และ วันเสาร์ / วันอาทิตย์)

1. กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาวิชาการบัญชี

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50

50

 

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

     3.1 พิจารณาคัดเลือกจากผลการเรียนและเอกสารการสมัคร

     3.2 การสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ

**ผลการตัดสินของกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด**

 4. กำหนดการรับสมัคร

        4.1 สมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2567

        4.2 ชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 21 มีนาคม 2567

        4.3 ส่งหลักฐานเข้าระบบรับสมัครออนไลน์    ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2567

        4.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 27 มีนาคม 2567

        4.5 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 มีนาคม 2567

        4.6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก    วันที่ 4 เมษายน 2567

        4.7 ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    ระหว่างวันที่ 4 - 22 เมษายน 256

รายละเอียดประกาศรับสมัคร (Click)

สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2567 (Click)