TCAS รอบที่ 2/1 การรับด้วยวิธีโควตา ปีการศึกษา 2567 (เปิดรับสมัคร วันที่ 6 - 29 กุมภาพันธ์ 2567)

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือก TCAS2/1 1. โครงการโควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา2. โครงการโควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง3. โครงการโควตานักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม4. โครงการโควตานักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา5. โครงการรับนักเรียนพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ6. โครงการรับนักเรียนในโรงเรียนที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาให้การช่วยเหลือเพื่อคัดเลือกรับทุนมูลนิธิชัยพัฒนา7. โครงการโควตานักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มเปราะบาง8. โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ (แผนจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)9. โครงการโควตาโรงเรียนนอกภูมิภาค10. โครงการโควตาพิเศษรับนักศึกษา ปวช.11. โครงการรับนักเรียนค่าย สอวน.12. โครงการโควตา Pre-Degree เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต13. โครงการโควตาพิเศษหลักสูตรควบสองปริญญา