074-317608, 074-317600 ต่อ 7112 admission.tsu2560@gmail.com

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (ภาคพิเศษ)ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2


เปิดรับสมัคร 2 คณะ 2 หลักสูตร ได้แก่


 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
       หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
       สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
  อ่านระเบียบการรับสมัคร >> https://admission.tsu.ac.th/DataDoc/adm/project/198P.pdf

 คณะนิติศาสตร์
       หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
  อ่านระเบียบการรับสมัคร >> https://admission.tsu.ac.th/DataDoc/adm/project/199P.pdf

  สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2567
       สามารถสมัครผ่านระบบ Online ที่ Website : http://entrance.tsu.ac.th/

โปรดอ่านระเบียบการรับสมัคร เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติ การ upload เอกสาร การชำระเงิน รวมไปถึงกฏระเบียบต่างๆอย่างรอบครอบเพื่อป้องกันความผิดพลาด