074-317608, 074-317600 ต่อ 7112 admission.tsu2560@gmail.com
เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ
โค้งสุดท้ายของขบวนยกทัพกลับ ม.ทักษิณ ยกทัพกันไปที่ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
ขบวนยกทัพกลับ ม.ทักษิณ ขอบุกถิ่นเด็กตรังโรงเรียนวิเชียรมาตุ
โครงการ ยกทัพรับน้องกลับ ม.ทักษิณ
โครงการยกทัพรับน้องกลับ ม.ทักษิณ
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 25 ในโครงการ "เลือกแนวทาง...วางอนาคต" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์