074-317608, 074-317600 ต่อ 7112 admission.tsu2560@gmail.com
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 25 ในโครงการ "เลือกแนวทาง...วางอนาคต" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์